••• Witamy na stronie Wielkopolskich Fanów Motocykli. Zakochani w motocyklach i ciekawi świata •••


   » Poznań
   » Konin
   » Kalisz
   » Września
   » Słupca
   » Śrem

REGULAMIN STOWARZYSZENIA
WIELKOPOLSCY FANI MOTOCYKLI


I. Nazwa

   - Stowarzyszenie zwane dalej WFM nosi nazwę Wielkopolscy Fani Motocykli Słupca i prowadzi działalność na podstawie
     postanowień niniejszego regulaminu oraz w oparciu o regulamin Polskiego Ruchu Motocyklwego
   - WFM posiada barwy, logo, znak graficzny i są jego własnością
   - wzór obszycia kamizelki barwami WFM
      > dla członków wg załącznika nr 1
      > dla kandydatów wg załącznika nr 2

II. Siedziba

   - Siedzibą klubu jest miasto Słupca, adres: ul. Poznańska 18, 62-400 Słupca, woj Wlkp

III. Teren Działania

   - Terenem działania WFM jest cała Polska

IV. Cele

   - rozpowszechnianie ogólnych zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz propagowanie idei niesienia pierwszej pomocy
   - rozpowszechnianie i uprawianie turystyki motocyklowej
   - wspólne działanie na polu ochrony motocykli zabytkowych i współczesnych
   - integrowanie się ze środowiskiem motocyklowym
   - współpraca i innymi stowarzyszeniami i klubami motocyklowymi
   - organizowanie i uczestnictwo w imprezach motocyklowych
   - czyny udział w organizowaniu i uczestnictwo w akcjach charytatywnych lokalnie oraz na terenie Polski
   - propagowanie kultury technicznej i osobistej wśród motocyklistów i dbanie o dobre imię środowiska motocyklowego
   - współpraca z lokalnymi służbami mająca na celu realizowanie powyższych założeń

V. Członkowie WFM

   - członkowie WFM dzielą sie na:
      > pełnoprawnych członków WFM
      > kandydatów WFM
   - do WFM mogą przystąpić osoby
      > dysponujące motocyklem o pojemności od 125cm3
      > posiadające uprawnienia do prowadzenia motocykla
      > posiadające rekomendację osoby wprowadzającej
   - osoba wprowadzająca jest w pełni odpowiedzialna za przestrzeganie powyższego regulaminu i za zachowanie
     kandydata przez cały okres kandydacki
   - osobą wprowadzającą może być tylko pełnoprawny członek WFM
   - kandydat bez rekomendacji osoby wprowadzającej przechodzi dodatkowy 6 miesięczny okres zapoznawczy
      > w tym czasie taka osoba musi wykazać inicjatywę i zaangażowanie, sprawdzić się jako motocyklista i zdobyć zaufanie
         osoby wprowadzającej
   - wniosek o przyjecie kandydata należy złożyć do Zarządu WFM
   - o przyjęciu kandydata w poczet członków WFM decydują członkowie WFM poprzez głosowanie na zebraniu
   - okres kandydacki trwa do 12 miesięcy i liczy się od daty podjęcia decyzji przez członków WFM
      > data ta musi się zbiegać z datą wpłacenia pierwszej składki członkowskiej
   - kandydat nie ma prawa do głosowania na zebraniach WFM
   - kandydat zastaje pełnoprawnym członkiem po przez głosowanie członków WFM i decyzją Zarządu
   - kandydat ma prawo do noszenia kamizelki obszytej wg wzoru z załącznika nr 2
   - barwy przyznane nowym członkom nadawane są na najważniejszych zgromadzeniach stowarzyszenia Wielkopolscy Fani Motocykli
     czyli na rozpoczęciu i zakończeniu sezonu organizowanych przez WFM oraz na wniosek Zarządu WFM

VI. Prawa i obowiązki członków WFM

   - obowiązki członków WFM
      > przestrzeganie regulaminu WFM oraz stosowanie się do uchwał Zarządu
      > aktywne uczestnictwo w ramach działalności WFM
      > aktywne uczestnictwo w zebraniach WFM
      > terminowe opłacanie składek
         ■ okres nieopłaconych składek nie może być dłuższy niż 6 miesięcy
         ■ uregulowanie składek za poprzedni rok musi nastąpić do końca marca roku bieżącego
         ■ wysokość składek ustalana jest na początku roku kalendarzowego i akceptowana poprzez głosowanie członków i
            decyzją Zarządu
      > dbanie o wizerunek i dobre imię WFM
      > podejmowanie zadań na rzecz WFM po uzgodnieniu z Zarządem
      > wykonywanie zadań związanych z działalnością WFM powierzonych przez Zarząd WFM
         ■ w przypadku niemożliwości wykonania zadania członek, we własnym zakresie, wyznacza osobę na zastępstwo
   - prawa członków WFM do
      > zgłaszania wniosków na zebraniach dotyczących działalności Zarządu oraz WFM
      > przyjmować, zawieszać i wykluczać członków i kandydatów po przez głosowanie na zebraniach i decyzją Zarządu
      > noszenia z godnością barw WFM w każdej stosownej do tego porze i miejscu
      > brania udziału w zebraniach z możliwością oddania jednego głosu w jednej sprawie
      > zgłaszania członków do Zarządu
      > dostępu do informacji związanych z WFM
      > zaprosić na zebranie osoby z poza WFM po uzgodnieniu z Zarządem

VII. Ustanie członkostwa WFM wykluczenia i zawieszenia

   - Ustane członkostwa w WFM następuje podczas
      > dobrowolnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu
      > skazanie prawomocnym wyrokiem za popełnione przestępstwo
      > śmierć członka
      > wykluczenia przez Zarząd za
         ■ rażące naruszenie regulaminu WFM
         ■ działania na szkodę WFM
         ■ zalegania z opłaceniem składki przez okres 6 miesięcy
      > zawieszenie w prawach członka WFM może nastąpić na wniosek członka WFM lub z własnej inicjatywy
      > Zarząd może wykluczać lub zawiesić członka na czas określony poprzez głosowanie członków na zebraniu WFM
      > jeśli po upływie określonego czasu członkostwo nie zostaje wznowione, Zarząd, poprzez głosowanie na zebraniu WFM,
         podejmuje decyzję o wykluczeniu członka z listy WFM
      > każdy wykluczony członek ma obowiązek oddać barwy, logo, znak graficzny WFM
      > każdy zawieszony członek ma obowiązek oddać barwy, logo, znak graficzny w depozyt

VIII. Zarząd WFM

   - Zarząd WFM składa się z 3 osób wybieranych na czteroletnią kadencję
   - w skład zarządu wchodzą
      > Prezydent
      > Wiceprezydent
      > Skarbnik
   - Zarząd powołuje z pośród członków stowarzyszenia do pomocy osoby na stanowiska funkcyjne
      > sekretarz
      > nawigator
   - Zarząd oraz osoby funkcyjne dbają o prawidłowe funkcjonowanie WFM i wykonują swoje obowiązki zgodnie z
     zajmowanym stanowiskiem
   - osoby funkcyjne nie są członkami Zarządu
   - Zarząd ma prawo i obowiązek
      > zaprosić za zebranie osoby z poza WFM
      > realizować zadania postawione pod jego adresem na zebraniach
      > rozpatrywać wnioski członków
      > organizować comiesięczne zebrania członków WFM
      > godnie reprezentować WFM „na zewnątrz”
      > planować i zarządzać finansami WFM zgodnie z ich przeznaczeniem
   - Skarbnik WFM prowadzi dokumentację finansową
   - dokumentację WFM prowadzi Sekretarz - osoba funkcyjna wyznaczona przez Zarząd

IX. Hierarchia w WFM

   - Prezydent
      > kieruje bieżącą działalnością WFM
      > kieruje pracami Zarządu WFM
      > reprezentuje WFM na zewnątrz
   - Wiceprezydent
      > zastępuje Prezydenta w czasie jego nieobecności
      > załatwia sprawy formalne WFM
      > odpowiada za dokumentację WFM
   - Skarbnik
      > jest odpowiedzialny za prowadzenie finansów WFM oraz prowadzenie dokumentacji finansowej
   - Sekretarz
      > odpowiada za prawidłowość sporządzanej dokumentacji w WFM
      > prowadzi korespondencję z instytucjami i innymi klubami
      > odpowiada za przepływ informacji w WFM
   - Nawigator
      > odpowiada za przygotowanie trasy wyjazdów WFM oraz organizacje noclegów i innych atrakcji związanych z
         danym wyjazdem WFM
   - Członek WFM
      > posiada wszystkie prawa i obowiązki wynikające z przynależności do WFM oraz z regulaminu
   - Kandydat
      > nie posiada pełnych praw wynikających z członkostwa jednak musi całkowicie przestrzegać regulaminu WFM

X. Postanowienia końcowe

   - środki finansowe pochodzące ze składek członkowskich mogą być wykorzystane wyłącznie na realizacje celów ustalonych
     przez regulamin lub uchwałę zgodnie z ich przeznaczeniem
   - informacje, zaakceptowane przez Prezydenta, na stronie internetowej umieszcza osoba do tego wyznaczona
   - informacji na zewnątrz WFM udziela Prezydent lub osoba do tego wyznaczona
   - głosowanie może się odbyć przy frekwencji min 30% pełnoprawnych członków, wtedy jest ważneRegulamin W-F-M SŁUPCA (do pobrania)
Strona główna ».:: StartAktualnościHistoriaRegulaminCzłonkowieKontaktGaleria LinkiWypady ::.


Copyright © 2020 by Web-Templates.pl • All rights reserved